• Duobond windshield repair resin 10ml
  • DSC00432 + b kl
  • DSC00398 1080×608
  • Duobond windshield repair resin 10ml

Duobond UV Hars 10 ml

Item: 842010

25.45

De originele UV-reparatiehars van Duobond voor de hoogste reparatiekwaliteit voor de lange termijn. Door het gebruik van materiaalgetrouwe grondstoffen is de hars milieuvriendelijk, geurloos en veilig te gebruiken voor monteurs . Daarbij heeft de orginele Duobond hars dezelfde brekingsindex als glas en geeft geen verkleuring.

Deze 10ml UV-hars wordt geleverd in een UV-bestendige fles met handige transparante druppelaar.

De reparatie van een sterretje in de voorruit wordt het best gerepareerd  door de originele Duobond UV-hars in het sterretje te injecteren en zo de verbinding tussen het binnenste glas en de PVB-laag te herstellen. Daarna is de voorruitreparatie klaar om te worden afgedicht met een dichtingsmiddel genaamd Duobond Impact-Filler. Deze impact-Filler verzegelt het inslagpunt op het oppervlak van de voorruit. Eenmaal uitgehard onder UV-licht in combinatie met UV-uithardende folie kan het worden gepolijst om een glad en transparant oppervlak te verkrijgen zoals het glas.

Autoruitreparaties geaccepteerd

Duobond is sinds 1980 de pionier in autoruitenreparaties in heel Europa. De introductie van voorruitreparaties vereiste destijds acceptatie van de grote verzekeringsmaatschappijen. Dit resulteerde in het feit dat Duobond de strenge testen met de originele Duobond reparatieharsen en apparatuur aflegde die door veiligheidsinstituten werden uiteengezet. De originele Duobond-producten en -harsen zijn goedgekeurd door instituten zoals: BSi & MPA NRW. Zelfs vandaag nog produceren en testen wij in ons eigen laboratorium om u de best mogelijke en veiligste voorruitreparatie te kunnen bieden. Ons chemisch laboratorium houdt een inhoudelijke controle op elk productiebadge voor zowel UV-hars en Impact-Filler. Deze worden allemaal getest voordat ze klaar zijn om te worden gebruikt bij reparaties aan autoruiten.

Bredere beoordeling

De samenstelling van de originele Duobond-harsen is een mengsel waarin vele factoren en eigenschappen in balans zijn. Fundamenteel moet de hars goed hechten aan glas, maar een claim dat een hechting aan het glas de beste is, betekent niet dat dit de beste hars is. Stel dat de interne sterkte van deze hars klein is, dan is een goede hechting aan het glas niet meer van belang. Onder spanning scheurt de hars vervolgens namelijk door de harslaag. Ter vergelijking: de beste auto is niet perse de auto die het hardst rijdt of het snelst accelereert. Ook hier dient een bredere beoordeling te moeten plaatsvinden.

Een kwaliteitsreparatie garandeert ontkleuring en blijvende sterkte om doorscheuren te voorkomen. En een brekingsindex van de reparatiehars die dezelfde brekingsindex als glas heeft. Vanwege een hoge hoeveelheid droog gewicht in ons materiaalgebruik en een lage hoeveelheid verdampende materialen, zal er geen krimp optreden en biedt het een thermisch stabiel product. Een lage dampdruk verhindert daarnaast ook dat de samenstelling enige verandering ondergaat gedurende opslag, voordat deze zelfs wordt uitgehard.

Voldoen aan de richtlijnen

Het hebben van een consistente verbindingen met glas en de PVB laag zonder het te forceren met een druksysteem om een ​​tijdelijke ‘verbinding’ te bereiken, voldoet aan de eisen van uw klanten en onze normen. En door het niet mengbaar te laten zijn met water zorgen we ervoor dat de door u gerepareerde voorruiten voldoen aan de relevante 43-R-voorschriften en BS AU 251: 1994 Categorie: A.

Title Type Size
UV-Hars_SDS_(EU_AT-DE_1.1) application/pdf 138 KB
UV-Hars_SDS_(EU_NL-NL_1.1) application/pdf 136 KB
UV-Mastic_SDS_(EU_FR-FR_1.1) application/pdf 137 KB
UV-Harz_SDS_(EU_DE-DE_1.1) application/pdf 139 KB
UV-Hars_SDS_(EU_CZ-DE_1.1) application/pdf 138 KB
UV-Hars_SDS_(EU_BE-NL_1.1) application/pdf 136 KB
UV-Mastic_SDS_(EU_BE-FR_1.1) application/pdf 137 KB
UV-Hars_SDS_EU_GB-EN_1-2 application/pdf 225 KB
Weight 0.019 kg
Dimensions 2.35 × 7.8 cm
Content

10 ml

  • Duobond windshield repair resin 10ml
  • laboratory, laboratorium
  • testing, testen
  • Duobond windshield repair resin 10ml

Duobond UV-Resin 10 ml

Item: 842010

25.45

The original 10ml UV repair resin from Duobond for the highest repair quality for the long term. Through the use of material-like raw materials as glass the resin is environmentally friendly, odorless, safe to use for fitters and has the same refractive index as glass. This 10ml UV-resin is supplied in a UV-resistant bottle with a handy transparent dropper.

The original Duobond UV-resin needs to be injected into the damaged area and fills up the bullseye or star crack and restores the connection between the inner glass and PVB layer, the windshield repair is then ready to be sealed with a sealant called Duobond Impact-Filler (known as pit filler). This UV pit fill seals the point of impact on the windshield surface. Once both cured under UV-light in combination with UV curing sheets it can be polished for a smooth and transparent surface like glass.

Accepted safety

Duobond were the original pioneers of windshield repairs throughout Europe having been established since 1980. The introduction of windshield repairs required acceptances by the major insurance companies. This resulted in Duobond passing stringent tests with their original repair resins and equipment set out by safety institutes. The original  Duobond products & resins have been approved by institutes such as: BSi & MPA NRW. Even today, we produce and test in our own in-house laboratory to offer you the best and safest possible windshield repair. Our chemical laboratory keeps a cautious eye on each production badge for both, resin and impact filler. These are all tested before they are ready to be used on windshield repairs.

Broader assessment

The composition of the original Duobond resins is a mixture in which many factors and properties are balanced. Fundamentally the resin must adhere well to glass, however a claim that a resin adhesion to glass is the best, does not mean that this is the best resin. Suppose that the internal strength of this resin is small then a good adhesion to glass is of no significance. Under tension the resin then ruptures through the resin layer. In comparison, the best car is not necessarily the car that runs the hardest or accelerates the fastest. Also here, a broader assessment should take place.

A quality repair warrants decolourisation and lasting strength to prevent further cracking. And a refractive index of the repair resin which has the same refractive index as glass. Due to a high amount of dry weight in the material and low amount of vaporizing materials, no shrinkage will occur and offers a more thermal stable product. A low vapor pressure prevents the composition also of any change in storage before it is even cured.

Compliant windshield repairs

Having consistent connections with glass and or PVB without forcing it with a pressure system to reach a temporary ‘connection’ meets your customers’ requirements and our standards. And by being immiscible with water we keep our customers repaired windshields up to date compliant with the relevant 43-R regulations and BS AU 251:1994 Category: A.

Title Type Size
UV-Hars_SDS_(EU_AT-DE_1.1) application/pdf 138 KB
UV-Hars_SDS_(EU_NL-NL_1.1) application/pdf 136 KB
UV-Mastic_SDS_(EU_FR-FR_1.1) application/pdf 137 KB
UV-Harz_SDS_(EU_DE-DE_1.1) application/pdf 139 KB
UV-Hars_SDS_(EU_CZ-DE_1.1) application/pdf 138 KB
UV-Hars_SDS_(EU_BE-NL_1.1) application/pdf 136 KB
UV-Mastic_SDS_(EU_BE-FR_1.1) application/pdf 137 KB
UV-Hars_SDS_EU_GB-EN_1-2 application/pdf 225 KB
Weight 0.019 kg
Dimensions 2.35 × 7.8 cm
Content

10 ml