• ScratchAway SAW360 polijstsysteem P
 • SAW koffer
 • SAW360 ScratchAWay Sc
 • 93110 Scratch Away pasta rood
 • 93100 Sratch Away polijstpasta roze
 • 93120 Duobond polijstpasta zwart
 • 10-93061 MetalDisk Velcro
 • SAW360 ScratchAWay on glass
 • saw360 schaduw

Scratch Away SAW360 polijstsysteem P 230 Volt

Item: 960362

850.00

Het unieke glas polijstsysteem voor het verwijderen van krassen op glas. Het grootste voordeel van het werken met Scratch Away® is dat er op een schone en gecontroleerde manier oppervlaktekassen verwijderd kunnen worden op gemonteerd glas zonder vertekening. Hiermee worden vertraging voorkomen bij het afleveren van bijvoorbeeld een auto, bus of vrachtwagen. Dit uitgebreide SAW360 P systeem is ook geschikt voor het verwijderen van diepe krassen.

Een oppervlaktekras op een raam in een auto, bus of vrachtwagen die vrijwel klaar is voor oplevering?

Gebruik het Scratch Away®-systeem terwijl de ruit in de sponning blijft. En met grootste precisie en zonder pastaspetters oppervlaktekrassen van glas. De SAW360 is uitgerust met twee ondersteunde poten die samen met de polijstkop een driepoot vormen. Dit zorgt voor een grotere mate van stabiliteit bij horizontaal en verticaal geplaatst glas. Die stabiliteit is vooral noodzakelijk bij het polijsten van ruiten met een bolling. De Scratch Away® SAW360 staat altijd parallel op de ruit en voorkomt hierdoor additionele schades.

Geen varkensstaartjes

De polijstkop van de SAW360 maakt excentrische roterende bewegingen waardoor de polijstkop niet ‘wegloopt’ over de ruit. Hierdoor is, in tegenstelling tot normaal roterende machines, de kans op het maken van ‘varkensstaartjes’ minimaal. Deze krassen in de vorm van een spiraal ontstaan vaak wanneer een normaal roterende polijstkop niet volledig recht op de ruit geplaatst wordt en zijwaarts wegdraait over het te polijsten oppervlak. Het nieuwe apparaat is compacter en handzamer, een zeer gebruiksvriendelijke glaspolijstmachine dus.

Werken op stroom

De Scratch Away® SAW360 werkt op stroom dus je kunt het systeem overal mee naartoe nemen en gebruiken. Dankzij de ergonomische handgreep, bevind je hand zich altijd recht boven de excentrische as en is er nog maar een minimale fysieke inspanning nodig om te polijsten. De nieuwe Scratch Away® SAW360 wordt geleverd in een compacte, stevige koffer voorzien van onder andere een loep om te bepalen met wat voor een soort kras zich op het glas bevindt.

Hoe werkt Scratch Away®?

Met het unieke Scratch Away®-systeem polijst je met grote precisie en op een schone manier oppervlaktekrassen van glas. Het kost enkele minuten en een minieme inspanning om een kras tot 6,5 centimeter te verwijderen. Met de bijgeleverde loep controleer je eerst met wat voor soort kras je te maken hebt. Is het een oppervlaktekras, bijvoorbeeld veroorzaakt door contact met een andere ruit of een materiaal dat zachter is dan glas zoals ijzer, dan kun je aan de slag met het Scratch Away®systeem. Hiermee kun je zowel convex als concaaf glas herstellen. Doordat het Scratch Away® systeem geen materiaal verwijdert, is het ook prima te gebruiken op spiegels. Dieptekrassen kun je ook verwijderen met het Scratch A Way® SAW360 P systeem welke voorzien is van 2 metalen schijven en te gebruiken in combinatie met 2 speciaal daarvoor ontwikkelde schuurpasta’s.

Gericht en efficiënt

Er is slechts een laag aantal toeren, een Scratch Away®-polijstschijf en een beetje verneveld water nodig om voldoende warmte (ongeveer 65⁰C) op te bouwen om glas te polijsten. De polijstschijf heeft een doorsnede van slechts 45mm. Deze geringe omvang en het lage aantal toeren zorgen ervoor dat u zeer gericht en efficiënt kunt werken. Tevens is de benodigde druk per cm² prima te realiseren met deze 45mm Scratch Away®-polijstschijf, zowel in horizontale als verticale positie over de zowel de X- en de Y-as.

Ruiten demonteren is niet nodig

Het grootste voordeel van het werken met Scratch Away® is dat je op een schone manier oppervlaktekrassen kunt verwijderen op gemonteerd glas. Hiermee voorkom je vertraging bij het afleveren van bijvoorbeeld een auto, bus of vrachtwagen. Een oppervlaktekras op een raam in een auto, bus of vrachtwagen die vrijwel klaar is voor oplevering? Gebruik het Scratch Away®-systeem terwijl de ruit in de sponning blijft. Bij het polijsten komt er alleen een beetje schuim (het polijstmiddel) vrij. Dit spat niet in de rondte en is gemakkelijk te verwijderen met een vochtige doek.

Alle systemen worden uitgeleverd inclusief een USB-stick met alle handleidingen en instructievideo’s

Title Type Size
illustration How to use SAW360 228x76mm_DUOBOND_instructiesticker_DEF.indd image/jpeg 326 KB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUALES application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUAL application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STAPPEN HANDLEIDING application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-SCHRITTEN LEITFADEN application/pdf 4 MB
Pasta Roze_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosso_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rosada_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rojo_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Red_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Pink_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 105 KB
Weight 3 kg
Dimensions 37 × 13 × 31 cm
 • ScratchAway SAW360 polijstsysteem P
 • SAW system suitcase koffer
 • Scratch Away SAW360 polisher 230 Volt
 • 93110 Scratch Away pasta rood
 • 93100 Sratch Away polijstpasta roze
 • 93120 Scratch Away polishing paste Black
 • 10-93061 MetalDisk Velcro
 • SAW360 ScratchAway on glass
 • SAW360 in hand with splash guard

Scratch Away SAW360 Polishingsystem P 230 Volt

Item: 960362

850.00

Professional system for removing scratches on glass. The biggest advantage of working with Scratch Away® is that you can remove surface scratches on mounted glass in a clean way. This will prevent delay when delivering, for example, a car, bus or truck. This complete SAW360 P system is also suitable for removing deep scratches.

A surface scratch on a windscreen in a car, bus or truck which is almost ready for delivery?

With the Scratch Away® SAW360 you polish with high precision and no spatters. The SAW360 is equipped with two support legs that form a tripod together with the polishing head. This ensures a greater degree of stability for horizontal and vertical positioned glass. This stability is especially necessary when polishing convex and concave glass. The Scratch Away® SAW360 is always parallel to the window, preventing additional damage.

No pig tails

The polishing head of the SAW360 makes eccentric rotational movements that do not rub the polishing head over the window. As a result, unlike normal rotary machines, the chance of making ‘pig tails’ is minimal. These spiral breeds often occur when a normally rotating polishing head is not fully placed on the window and turns sideways over the glass surface. This exlcusive device is more compact and convenient, a very easy-to-use glass polisher.

Electric power

The Scratch Away® SAW360 works on electric power so you can take and use the system everywhere. Thanks to the ergonomic handle, your hand is always right above the eccentric shaft and requires minimal physical effort to polish. The new Scratch Away® SAW360 comes in a compact, sturdy case, including a magnifier to determine what kind of scratch is on the glass.

How does Scratch Away® work?

The unique Scratch Away® system polishes clean and with great precision surface scratches of glass. It takes a few minutes and a small effort to remove a scratch up to 6.5 centimetres. With the included magnifier you first check what kind of scratch you are dealing with. If it is a surface scratch, for example caused by contact with another glass or a material that is softer than glass like iron, you can immediately start with the Scratch Away® system. This allows you to restore both convex and concave glass. Because the Scratch Away® system does not remove material, it is also good to use on mirrors. Deep scratches can also be removed by with the Scratch Away® SAW360 P system wich include 2 metal discs and 2 special Scratch Away® abrasives red and pink.

Efficient

Only a small amount of rpm, a Scratch Away® polishing disc and a bit of sprayed water are required to build sufficient heat (about 65 °C) to polish glass. The polishing disc has a diameter of only 50mm. This small size and low amount of rotation makes it possible for you to work very efficiently. Also, the required pressure per cm² is perfectly achieved with this 50mm Scratch Away® polishing disc, both in horizontal and vertical position on the X- and Y-axis.

Removing windows is not necessary

The biggest advantage of working with Scratch Away® is that you can remove surface scratches on mounted glass in a clean way. This will prevent delays when delivering, for example, a car, bus or truck. A surface scratch on a windscreen in a car, bus or truck almost ready for delivery? Use the Scratch Away® system while the window remains in the spade. When polishing, only a little foam (the polish) is released. This does not spill and is easy to remove with a damp cloth.

All systems contain a full USB-stick including manuals and video’s to get started removing scratches on glass.

Title Type Size
illustration How to use SAW360 228x76mm_DUOBOND_instructiesticker_DEF.indd image/jpeg 326 KB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUALES application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUAL application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STAPPEN HANDLEIDING application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-SCHRITTEN LEITFADEN application/pdf 4 MB
Pasta Roze_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosso_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rosada_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rojo_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Red_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Pink_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 105 KB
Weight 3 kg
Dimensions 37 × 13 × 31 cm
 • ScratchAway SAW360 polijstsysteem P
 • SAW koffer
 • SAW360 ScratchAWay Sc
 • 93110 Scratch Away pasta rood
 • 93100 Sratch Away polijstpasta roze
 • 93120 Duobond polijstpasta zwart
 • 10-93061 MetalDisk Velcro
 • SAW360 ScratchAWay on glass
 • saw360 schaduw

Scratch Away SAW360 Poliersystem P 230 Volt

Item: 960362

850.00

Das einzigartige Glaspoliersystem zum Entfernen von Kratzern auf Glas. Der größte Vorteil bei der Arbeit mit Scratch Away® besteht darin, dass die Kratzer an der Glasoberfläche auf dem Glas unverrollt sauber und kontrolliert entfernt werden können. Dies verhindert z. B. Verzögerungen bei der Auslieferung eines Autos, Busses oder LKWs. Dieses SAW360 P System eignet sich auch zum Entfernen von tiefen Kratzern

Ein Oberflächenkratzer an einem Fenster in einem Auto, Bus oder LKW, das fast fertig ist?Mit dem Scratch Away® SAW360 polieren Sie Oberflächenkratzer mit der größten Präzision und ohne Rückstände oder Spritzer aus dem Glas. SAW360 verfügt über zwei Stützen die zusammen mit dem Politurkopf die Last auf drei Punkte verteilen. Diese intelligente Art der Lastenverteilung sorgt bei horizontal oder vertikal eingesetzten Scheiben für eine optimale Stabilität. Das ist vor allem bei Politurarbeiten an gewölbten Scheiben notwendig. Der Scratch Away® SAW360 befindet sich immer parallel zur Scheibe, damit werden weitere Schäden ausgeschlossen.

Keine Rotationskratzer

Der Politurkopf des SAW360 macht exzentrische Kreisbewegungen und, dadurch entfällt das „Weglaufen“ über die Scheibe – im Gegensatz zu normal rotierenden Maschinen, bei denen das Risiko auf spiralförmige Kratzer besteht, wenn der Politurkopf nicht genau über der Scheibe aufgesetzt wird und sich seitlich über die zu polierende Fläche wegdreht. Das neue Gerät ist kompakt und handlich und daher insgesamt eine sehr nutzerfreundliche Poliermaschine.

Mit Strom betrieben

Das Scratch Away® SAW360 wird mit Strom betrieben. Das System ist mobil und überall einsatzfähig. Dank des ergonomischen Griffs befindet sich Ihre Hand immer genau über der exzentrischen Achse. Das Polieren erfordert minimalen körperlichen Kraftaufwand. Das neue Scratch Way® SAW360 kommt im kompakten und stabilen Gerätekoffer, der unter anderem eine Präzisionslupe zur genauen Feststellung des Schadens enthält.

Wie funktioniert Scratch Away?

Mit dem einzigartigen Scratch Away® System polieren Sie Oberflächenkratzer sauber und präzise. In wenigen Minuten Arbeit und mit minimalem Kraftaufwand lässt sich ein 6,5 Zentimeter langer Kratzer entfernen. Mit der Lupe (im Lieferumfang enthalten) stellen Sie fest, um welche Art Kratzer es sich handelt. Bei einem Oberflächenkratzer, zum Beispiel verursacht durch den Kontakt mit einer anderen Scheibe oder einem weicheren Material wie Eisen kommt unser Scratch Away®-System zum Einsatz. Damit können Sie sowohl konvexe als konkave Scheiben reparieren. Mit Scratch Away® entfernen Sie kein Material! Daher eignet es sich auch prima zur Reparatur von Spiegeln. Tiefenkratzer können durch den Einsatz von Scratch A Way® mit 2 Metallaufsatz in Kombination mit 2 eigens dafür entwickelten Schleifpaste repariert werden.

Zweckmässig und effizient

Zur Scheibenpolitur und die dafür notwendige Temperatur von ca. 65⁰C sind nur reine niedrige Drehzahl, eine Polierscheibe von Scratch A Way® und ein wenig Wassernebel erforderlich. Die Polierscheibe hat einen Durchmesser von nur 45 mm. Dieser geringe Umfang und die niedrige Drehzahl sorgen für eine rasche und effiziente Arbeit. Der erforderliche Druck je Quadratzentimeter wird mit dieser 45mm Scratch Away®-Polierscheibe problemlos erreicht – sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Position.

Kein Scheibenausbau mehr

Der größte Vorteil der Arbeit mit Scratch Away® ist die Möglichkeit, Oberflächenkratzer aus der montierten Scheibe sauber zu entfernen. Das bedeutet Reparatur des Autos, Bus oder LKW ohne Zeitverluste und zufriedene Kunden. Ein Kratzer in der Scheibe eines lieferfertigen Fahrzeugs? Verwenden Sie das Scratch Away®-System während die Scheibe einfach im Scheibenrahmen bleibt. Während der Politur entsteht lediglich ein wenig Schaum vom Politurmittel. Es entstehen keine Spritzer und eventuelle Rückstände lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

Alle Systeme werden einschließlich eines USB-Sticks mit allen Handbüchern und Lehrvideos ausgeliefert

Title Type Size
illustration How to use SAW360 228x76mm_DUOBOND_instructiesticker_DEF.indd image/jpeg 326 KB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUALES application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STEP USER MANUAL application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-STAPPEN HANDLEIDING application/pdf 4 MB
Scratch A Way® SAW360 5-SCHRITTEN LEITFADEN application/pdf 4 MB
Pasta Roze_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Roze_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rouge_SDS_(EU_BE-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rot_SDS_(EU_AT-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosso_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_FR-FR_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rose_SDS_(EU_CH-FR_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rosada_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_IT-IT_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_DE-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rosa_SDS_(EU_CH-DE_1.0) application/pdf 109 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_NL-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rood_SDS_(EU_BE-NL_1.0) application/pdf 107 KB
Pasta Rojo_SDS_(EU_ES-ES_1.0) application/pdf 106 KB
Pasta Red_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 104 KB
Pasta Pink_SDS_(EU_GB-EN_1.0) application/pdf 105 KB
Weight 3 kg
Dimensions 37 × 13 × 31 cm