• iris bb9
 • Iris upsidedown onderzijde
 • Iris
 • education, scholing

Duobond Iris BB9 positioner

Item: 370109

558.90

Iris is the most complete Duobond windshield repair bridge and offers UV curing LED lights, a sputnik for the injector and magnifier for quality inspection. It is battery powered by a 9v rechargeable battery.

Iris is the exclusive Duobond windshield repair bridge which offers injection, inspection and curing in one. It is powered by a standard rechargeable 9 volt battery. And offers great efficiency at the highest level for every windshield repair professional  in combination with a great visibility during the repair due to the rotating platform.

Rotate to select

With Iris, users perform fewer operations in comparison to the traditional windshield repair bridges. You firmly attach the platform to a car or truck windshield using the 9.5-centimetre suction cup. This requires just a single action: a twist of the handle. Once attached to the windshield, you can rotate Iris to move aside the injector and select the magnifying glass so you can check for air in the resin and then to the UV LED lamp to cure the resin. Because the three tool-holders are replaceable, new functionalities can be added to the platform in the future.

Energy efficient

The build in Iris LED UV-lamp, runs on a standard rechargeable 9 volt battery and is wireless which makes windshield repair so much more easy as the possibility of damaging paint reduces a lot. It also gives the mechanic freedom to work in any situation. In the rotating setting it is always positioned correctly above the repair on the windshield with the correct distance in relation to the beam angle of the 7 LED’s.

Optimal curing

The wavelength and amount of UV-radiation needed by the Duobond UV-resin and Impact-filler has been the starting point of developing this UV LED-lamp. The requested low wavelength and optimal design of the power supply on the circuitboard prevents any heat production. Heat production has a negative influence on the refraction index and quality of the cured UV-resin in the end. Which makes the repair more noticeable and decreases the shear strength of the repair which increases the chance of tearing the glass as unwanted result. Also heat decreases the lifespan of a circuitboard itself.

The built-in buzzer produces an audible warning when the LED UV-lamp is on. A signal sounds every ten seconds, and once the optimal curing time is due, the lamp switches off automatically and gives an audible signal repeatingly that it is ready. This limits the required amount energy usage and loss of time for the mechanic as he/she is being notified on every step. A standard 9V, 300NiMH battery can do up to 60 curings. Once the 9v battery has reached 6v the lamp stops working and can be recharged via the Duobond USB-charger. The USB charger runs on standard 5v USB outputs and can charge starting from 5,2v back to 9v.

Safe

Iris is equipped with a unique system that limits physical pressure on the crack. This prevents the glass from tearing during the repair and also ensures that the Duobond UV resin, while not compressed, can fill the crack easily.

Including Duobond IQ-r USB battery charger

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.740 kg
Color

black, blue

 • iris bb9
 • iris onderzijde portfolio
 • EY1_7993 500×500
 • DSC00669 1080×608 light

Duobond autoruit reparatiebrug Iris BB9

Item: 370109

558.90

Iris is de meest complete Duobond autoruit reparatiebrug en biedt UV LED-verlichting, een spoetnik voor de hars injector en een vergrootglas voor inspectie. Iris werkt op een oplaadbare 9V batterij.

Iris is de exclusieve Duobond autoruit reparatiebrug die injectie, inspectie en uitharding in één biedt. Iris wordt gevoed door een standaard oplaadbare 9 volt batterij. En biedt grote efficiëntie op het hoogste niveau voor elke professionele monteur in combinatie met een uitstekende zichtbaarheid tijdens de reparatie dankzij het roterende platform.

Selecteren door te roteren

Dankzij Iris voeren gebruikers minder handelingen uit in vergelijking met de traditionele autoruit reparatiebrug. U bevestigt het platform stevig aan de voorruit van een auto of vrachtwagen met behulp van de 9,5 centimeter zuignap. Dit vereist slechts één actie: een draai aan de hendel. Eenmaal bevestigd aan de voorruit, kunt u Iris draaien om de injector opzij te zetten en het vergrootglas te selecteren, zodat u kunt controleren op lucht in de hars en vervolgens op de UV-LED-lamp om de hars te laten uitharden. Omdat de drie gereedschapshouders uitwisselbaar zijn, kunnen er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan Iris worden toegevoegd.

Energiezuinig

De ingebouwde Iris LED UV-lamp werkt op een standaard oplaadbare 9 volt batterij en is draadloos waardoor het repareren van de voorruit zoveel gemakkelijker gaat, omdat de mogelijkheid op lakbeschadigingen vermindert. Het geeft de monteur bovendien de vrijheid om in elke situatie te werken. Met de roterende werking bevindt deze LED lamp zich altijd correct op de voorruit boven de reparatie met de juiste afstand ten opzichte van het glas en de stralingshoek van de 7 LED’s.

Optimale uitharding

De golflengte en hoeveelheid UV-straling die de Duobond UV-hars en Impact-filler nodig hebben, was het startpunt voor de ontwikkeling van deze UV-LED-lamp. De gevraagde lage golflengte en een optimaal ontwerp van de voeding op de printplaat voorkomen elke vorm van warmteproductie. Warmte heeft een negatieve invloed op de brekingsindex en de kwaliteit van de uitgeharde UV-hars. Dat maakt de reparatie meer merkbaar en vermindert de afschuifsterkte van de reparatie waardoor de kans groter wordt dat het glas scheurt als ongewenst resultaat. Ook vermindert warmte de levensduur van een printplaat zelf.
De ingebouwde zoemer geeft een hoorbare waarschuwing wanneer de LED-UV-lamp aan is. Er klinkt om de tien seconden een signaal en zodra de optimale uithardingstijd is verstreken, wordt de lamp automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal dat het gereed is. Dit beperkt de benodigde hoeveelheid energieverbruik en tijdverlies voor de monteur terwijl hij / zij op de hoogte wordt gebracht bij elke stap.
Een standaard 9V, 300NiMH-batterij kan tot 60 bewerkingen uitvoeren. Zodra de 9v-batterij de 6v heeft bereikt, stopt de lamp met werken en kan deze worden opgeladen via de Duobond USB-oplader. De USB-lader werkt op standaard 5v USB-uitgangen en kan laden vanaf 5,2v terug naar 9v.

Veilig

Iris is uitgerust met een uniek systeem dat de fysieke druk op de breuk beperkt. Dit voorkomt dat de breuk doorscheurt tijdens de reparatie en zorgt er ook voor dat de breuk niet wordt samengeperst waardoor je de breuk makkelijker kan vullen.

Inclusief Duobond IQ-r USB 9 V Batterijlader.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.740 kg
Color

black, blue

 • iris bb9
 • iris onderzijde portfolio
 • EY1_7993 500×500
 • DSC00669 1080×608 light

Duobond Windschutzscheiben reparatur Brücke Iris BB9

Item: 370109

558.90

Iris ist die vollständigste Duobond-Windschutzscheiben-Reparaturbrücke und bietet UV-härtende LED-Leuchten, einen Sputnik für den Injektor und eine Lupe zur Qualitätskontrolle. Und wird mit einem wiederaufladbaren 9V-Akku betrieben.

Iris ist die exklusive Duobond Windschutzscheiben-Reparaturbrücke, die Injektion, Inspektion und Aushärtung in einem bietet. Es wird von einer wiederaufladbaren 9-Volt-Batterie betrieben. Und bietet höchste Effizienz auf höchstem Niveau für jeden Windschutzscheibenreparaturprofi mit immer einer guten Sicht auf die Reparatur.

Zum Auswählen, drehen

Mit Iris haben Mechaniker im Vergleich zu herkömmlichen Windschutzscheiben-Reparaturbrücken weniger Bearbeitungen. Sie können Iris an die Windschutzscheibe mit dem 9,5 cm-Saugnapf sicher befestigen. Dies erfordert eine einzige Aktion: eine Drehung des Griffs. Einmal an der Windschutzscheibe befestigt, können Sie es in das Harz position auswählen und dann die Lupe auswählen. Da die drei Werkzeughalter austauschbar sind, kann der Iris Plattform in Zukunft neue Funktionalitäten hinzugefügt werden.

Energieeffizient

Die integrierte Iris LED UV-Lampe, die auf einer wiederaufladbaren 9-Volt-Batterie betrieben wird, macht die Reparatur von Windschutzscheiben so viel einfacher. es bietet auch die mechaniker Freiheit, in jeder Situation zu arbeiten. Mit der drehenden Einstellung ist es immer richtig auf der Windschutzscheibe mit dem richtigen Abstand in Bezug auf den Öffnungswinkel der 7 LEDs positioniert.

Optimale Aushärtung

Die Wellenlänge und die Menge an UV-Strahlung, die für den Duobond UV-Harz- und Deckharz benötigt wird, ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser UV-LED-Lampe. Die geforderte geringe Wellenlänge und optimale Auslegung der Platine verhindert jegliche Wärmeentwicklung. Wärme hat einen negativen Einfluss auf den Brechungsindex und die Qualität des UV-Harzes. Das macht die Reparatur weniger transparenter und verringert die Reparaturstärke. Auch Hitze verringert die Lebensdauer einer Platine.

Der eingebaute Summer ertönt bei eingeschalteter LED-UV-Lampe akustisch. Ein Signal ertönt alle zehn Sekunden, und sobald die optimale Zeit verstrichen ist, schaltet sich die Lampe aus und wiederholt, dass sie bereit ist. Bei jedem Schritt wird der Mechaniker so benachrichtigt.

Eine Standard-9V, 300NiMH Batterie kann bis zu 60 Aushärtungen machen. Sobald die 9V Batterie 6V erreicht hat wird die Lampe nicht mehr funktionieren, und kann Iris über das Duobond USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden. Das USB-Ladegerät braucht ein Standard-5V-USB Verbindung und kann von 5,2V nach 9V laden.

Sicher

Iris ist mit einem einzigartigen System ausgestattet, das den physikalischen Druck auf den Riss begrenzt. Dies verhindert, dass das Glas nicht komprimiert wird und leicht gefüllt werden kann.

Inklusive Duobond IQ-r USB-Ladegerät.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.740 kg
Color

black, blue