• 770009 IQ-r 9 Volt
 • 770624 illu light
 • IQ-r-LED-UV-lamp-reverse lr
 • IQ-r 500×500

Duobond IQ-r 9 Volt draadloze LED UV-lamp

Item: 770009

279.00

Draadloze Duobond IQ-r 9 volt LED UV-lamp voor het uitharden van Duobond UV-hars & Impact-Filler

De slimme draadloze LED UV-lamp voor het uitharden van Duobond UV-hars & Impact-Filler

Deze portable LED UV-lamp is een alternatief voor de traditionele UV-TL lamp. Omdat deze lamp op een standaard 9V-batterij werkt, is deze draadloos. Waardoor het repareren van de voorruit zoveel gemakkelijker gaat, omdat het de kans op beschadiging van de lak vermindert. Het geeft de monteur bovendien de vrijheid om in elke situatie te kunnen werken. Met de 3-poot opbouw in combinatie met de zuignappen wordt deze altijd op de voorruit bevestigd met de juiste afstand ten opzichte van de stralingshoek van de 7 LED’s.

Optimale uitharding

De golflengte en de hoeveelheid UV-straling die de Duobond UV-hars en Impact-filler nodig hebben, was het startpunt voor de ontwikkeling van deze draadloze UV-lamp. De benodigde lage golflengte en een optimaal ontwerp van de stroomtoevoer op de printplaat voorkomen elke vorm van warmteproductie. Warmteproductie heeft een negatieve invloed op de brekingsindex en de kwaliteit van de uitgeharde UV-hars. Dat maakt de reparatie meer waarneembaar en vermindert de afschuifsterkte van de reparatie waardoor de kans groter wordt dat de voorruit toch nog scheurt. Ook vermindert warmte de levensduur van de printplaat.

De ingebouwde zoemer geeft een hoorbare signaal wanneer de UV LED-lamp aan staat. Er klinkt om de tien seconden een signaal en zodra de optimale uithardingstijd is verstreken, wordt de lamp automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal dat deze gereed is. Dit beperkt de benodigde hoeveelheid energie en tijdverlies voor de monteur doordat hij/zij op de hoogte blijft van elke stap in het uithardingsproces.

Een standaard 9V, 300NiMH-batterij kan tot 60 hardingen uitvoeren.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.275 kg
Dimensions 12 × 8 cm
 • 770009 IQ-r 9 Volt
 • 770624 illu light
 • IQ-r-LED-UV-lamp-reverse lr
 • IQ-r 500×500

Duobond IQ-r 9 Volt LED UV-lampe kabellos

Item: 770009

279.00

Duobond IQ-r 9 Volt kabellose LED UV-Lampe zur Aushärtung von Duobond UV-Harz & Deckharz

Die intelligente, kabellos, UV-härtende LED-Lampe für Duobond UV-Harz und Deckharz

Diese kabellose LED-UV-Lampe ist eine Alternative zum UV-Röhrenlicht. Da es auf einer Standard-9V-Batterie funktioniert, ist es kabellos, was die Reparatur von Windschutzscheiben so viel einfacher macht, da die Möglichkeit Beschädigung der Lackierung stark reduziert wird. Es gibt dem Mechaniker auch die Freiheit, in jeder Situation zu arbeiten.Mit der Dreifuß in Kombination mit die 3 Saugnäpfe wird diese immer mit dem richtigen Abstand zum Ausstrahlwinkel der 7 LEDs auf der Windschutzscheibe befestigt.

Optimale Aushärtung

Die Wellenlänge und die Menge an UV-Strahlung, die der Duobond UV-Harz und Deckharz benötigt, war der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser UV-Lampe. Die geforderte niedrige Wellenlänge und das optimale Design der Stromversorgung auf der Platine verhindern jegliche Wärmeerzeugung. Die Wärmeerzeugung hat einen negativen Einfluss auf den Brechungsindex und die Qualität des ausgehärteten UV-Harzes. Dies macht die Reparatur merklicher und verringert die Scherfestigkeit der Reparatur, was die Chance erhöht, das Glas als unerwünschtes Ergebnis zu zerreißen. Auch Hitze verringert die Lebensdauer selbst von der Platine.

Der eingebaute Summer ertönt bei eingeschalteter LED-UV-Lampe akustisch. Alle zehn Sekunden ertönt ein Signal, und sobald die optimale Aushärtezeit erreicht ist, schaltet sich die Lampe automatisch aus und gibt wiederholt ein akustisches Signal, dass sie bereit ist. Dies begrenzt den erforderlichen Energieverbrauch und den Zeitverlust für den Mechaniker, wenn er/sie bei jedem Schritt benachrichtigt wird.

Eine Standard-9V, 300NiMH Batterie kann bis zu 60 Aushärtungen machen.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.275 kg
Dimensions 12 × 8 cm
 • 770009 IQ-r 9 Volt
 • 770624 illu light
 • IQ-r UV LED light lamp
 • testing, testen

Duobond IQ-r 9v wireless LED UV-lamp

Item: 770009

279.00

Wireless Duobond IQ-r 9 Volt LED UV-lamp for wireless curing of Duobond UV resin & Impact-Filler

The smart portable UV curing LED lamp for Duobond UV resin & Impact-Filler

This portable LED UV-lamp, is an alternative to the traditional UV tube light. As it runs on a standard 9V battery it is wireless which makes windshieldrepair so much more easy as the posiblity of damaging paint reduces a lot. It also gives the mechanic freedom to work in any situation. With the tripod setting combined with the suctioncaps it is always fixed on the windshield with the correct distance in relation to the beam angle of the 7 LED’s.

Optimal curing

The wavelenght and amount of UV-radiation needed by the Duobond UV-resin and Impact-filler has been the starting point of developing this UV-lamp. The requested low wavelength and optimal design of the power suply on the circuitboard prevents any heat production. Heat production has a negative influence on the refraction index and quality of the cured UV-resin in the end. Which makes the repair more noticable and decreases the shear strength of the repair which increases the chance of tearing the glass as unwanted result. Also heat decreases the lifespan of a circuitboard itself.

The built-in buzzer produces an audible warning when the LED UV-lamp is on. A signal sounds every ten seconds, and once the optimal curing time is due, the lamp switches off automatically and gives an audible signal repeatingly that it is ready. This limits the required amount energy usage and loss of time for the mechanic as he/she is being notified on every step.

A standard 9V, 300NiMH battery can do up to 60 curings.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.275 kg
Dimensions 12 × 8 cm